1. Algemene bepalingen

De klant verklaart onderhavige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Al onze offertes, verkopen, verhuringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden. Algemene en/of bijzondere voorwaarden voorkomend op documenten van klanten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. We behouden ons het recht voor het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de fabrikant/constructeur aangebracht zouden zijn.


2. Offertes en bestellingen

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop en/of verhuring en blijven geldig tot de daarin opgegeven termijn. Bestekken of bestelbons die voor aanvaarding ondertekend worden, gelden als bestelling. Elke annulering van een bestelling vóór de plaatsing en/of levering van de apparaten zal in hoofde van de koper/huurder van rechtswege de verbintenis teweegbrengen tot het betalen van een schadevergoeding, begroot op 40% van het totale bedrag, zoals vermeld op het desbetreffende bestek.


3. Levering – vervoer – duurtijd

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen vóór verzending. De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Geen enkele vertraging in de levering of het uitvoeren van de werken zal aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.


4. Prijs

Onze prijzen zijn exclusief BTW en van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening houdend met de prijzen die door onze fabrieken en/of leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn. De prijzen gelden steeds voor de overeengekomen hoeveelheden en uitvoeringen. Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.


5. Aanvaarding

De handtekening van de klant of van een van zijn personeelsleden op het desbetreffende document van ontvangst betekent eveneens de aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of weigering van ondertekening van dit document zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 8 dagen de redenen daarvoor, met de nodige bewijzen ter staving, op gemotiveerde wijze bekendmaakt. Klachten betreffende de hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit, om ontvankelijk te zijn, dienen ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en aangetekend aan Heat Control ter kennis gebracht te worden.


6. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle andere schikkingen, o.m. de aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg. Bij laattijdige betaling zal het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met 5 € per aanmaningsbrief. Indien na de aangetekende 3de aanmaning tot betaling geen betaling werd verricht, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, zoals daar zijn de kosten van incassobureaus en/of advocaten. Deze vergoeding bedraagt minimum 10% van het desbetreffend factuurbedrag.


7. Eigendomsvoorbehoud

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van art. 1863 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van de verkochte goederen slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom, eventuele interesten en kosten inbegrepen. Een mogelijk faillissement van de koper/huurder doet geen afbreuk aan het recht van terugvordering van de eigenaar van de goederen die in het bezit zijn van de koper/huurder en zich aldaar in natura bevinden (artikel 101 van de Faillissementswet).


8. Aansprakelijkheid

Heat Control bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het falen van een toestel ingevolge foutieve manipulatie door de gebruiker of tekortkomingen voortkomende van ingrijpen door derden. De materialen die wij met onze producten moeten bewerken worden geacht droog, in perfecte staat en geschikt voor behandeling te zijn.


Heat Control heeft een polis BA-uitbating afgesloten bij de maatschappij AXA onder het polisnummer 705601236 . Het verhaal dat de klant op Heat Control kan uitoefenen inzake zijn aansprakelijkheid BA-uitbating is beperkt tot de verzekerde bedragen in bovenvermelde polis. Een kopij van deze polis kan op aanvraag verkregen worden. Verzekerde kapitalen: Letselschade: , Stoffelijke schade: , Schade aan toevertrouwde goederen: . Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, het plaatsen van een bestelling of het betalen van een faktuur doet de klant afstand van verhaal tegenover Heat Control en zijn bestuurders voor de overschrijding op de verzekerde bedragen.


9. Bevoegde rechtsmacht – toepasselijk recht

Elk geschil omtrent de uitvoering en/of interpretatie van overeenkomsten met de firma zal onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen vallen. Alle overeenkomsten en mogelijke geschillen worden beheerst door het Belgisch recht.


ONDERHOUDSCONTRACT VOOR BRANDBLUSSERS EN MUURHASPELS

1. Algemene bepalingen

Afgezien van de bijzondere voorwaarden van toepassing op onderhavig onderhoudscontract, gelden de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals hierboven weergegeven.


2. Prestaties

Huidig onderhoudscontract omvat op limitatieve wijze:

  • nazicht van de vermelde toestellen, maximaal 1 maal per jaar, op een datum door ons te bepalen;
  • herstellingen die nodig zijn voor het goed en normaal functioneren van de toestellen; vervangingen gebeuren enkel op kosten van de klant;
  • het aanbrengen van een label met datum van de keuring aan elk gecontroleerd toestel.

Deze onderhoudsovereenkomst dekt de volgende zaken niet:

  • herstellingen veroorzaakt aan het blusapparaat door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik;
  • herstellingen veroorzaakt aan het blusapparaat door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;
  • herstellingen aan het blusapparaat, veroorzaakt door brand, ongeval, natuurrampen, elektriciteitsstoornissen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting;
  • vernieuwend onderhoud.


De klant zal het personeel en de aangestelden van de leverancier steeds vrije toegang verlenen tot de uitrusting. Hij zal de in zijn onderneming geldende veiligheidsvoorschriften op voorhand aan de leverancier meedelen. Niet meegedeelde voorschriften kunnen aan de leverancier niet worden tegengesteld. De klant zal de leverancier vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, die hieruit zou voortvloeien.


3. Factuur

Aansluitend op de jaarlijkse nazichtbon wordt een factuur aan de klant toegezonden, betaalbaar zoals vermeld in genoemde algemene voorwaarden.


4. Duur

Huidige onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar.

Elk van beide partijen is gerechtigd onderhavige overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door aangetekend schrijven in geval van faillissement, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de tegenpartij of elke andere oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.


5. Prijs

Elk onderhoudscontract wordt afgesloten tegen een welbepaalde prijs, zoals vermeld op de voorzijde van het huidige document. De betalingstermijn is hierbij vastgesteld op 60 dagen na factuurdatum.